t-okimeki:

Yoshino, Nara, Japan. by (Elizabeth Tutsch)

some kh 2.5 icons, free to use :)
Keyblade 2